اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نجف لک زایی

علوم سیاسی رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

www.lakzaee.ir/
nlakzaeegmail.com

سردبیر

سید احمد غفاری قره باغ

فلسفه اسلامی عضو هییت علمی موسسه حکمت و فلسفه ایران

yarazeghyahoo.com
0000-0003-3598-9026

دبیر تحریریه

حسن لاهوتیان

فلسفه و کلام اسلامی دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
طلبه سطح 4 حوزه علمیه قم

lahotiangmail.com

اعضای هیات تحریریه

باقر غباری بناب

استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

ghobarybyahoo.com

علیرضا کرمانی

فلسفه و عرفان دانشیار گروه عرفان مؤسسه امام خمینی(ره)

kermaniiki.ac.ir

هادی وکیلی

عرفان اسلامی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

drhvakiligmail.com

محمد عالم زاده نوری

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و معاون تهذیب حوزه های علمیه

mhnoorigmail.com

حبیب الله بابایی

استادیار و رییس پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

habz109gmail.com

سید محمد موسوی بایگی

فلسفه و عرفان اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

moosavirazavi.ac.ir

عباس نیکزاد

الهیات دانشیار گروه معارف اسلامى دانشگاه علوم پزشکى بابل

nikzad37yahoo.com

محمد جواد رودگر

دانشیار گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

dr.mjr345yahoo.com

ویراستار انگلیسی

محمدرضا عموحسینی

واحد ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

mramouhosseini.ir/
mra13767gmail.com