فرایند پذیرش مقالات

- داوری مقالات در نشریه «اسلام و مطالعات معنویت» به روش داوری همتا - دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست).
- داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست ها و دستورالعمل نشریه  نشریه «اسلام و مطالعات معنویت» اقدام به داوری مقاله نمایند.
- هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 
فرایند پذیرش مقاله

    1. دریافت مقاله از طریق سامانه نشریه (همه فرایندهای مربوط به ارسال و پیگری مقاله از طریق سامانه انجام می شود. پذیرش مقاله از طریق پست الکترونیک یا سایر روش ها امکان پذیر نیست)

    2. بازبینی و ارزیابی اولیه مقاله توسط دبیر تخصصی: مطابقت با استانداردهای اصلی مجله مندرج در بخش راهنمای نویسندگان (موضوع، استانداردهای ساختاری و شکلی ...)

***در صورتی که موضوع مقاله مرتبط با مجله نباشد، رد خواهد شد.

***در صورتی که مقاله به لحاظ استانداردهای شکلی و ساختاری مطابق الگوی مجله نباشد، جهت اصلاح به نویسنده بازگردانده می شود.

   3. ارسال مقاله به سردبیر جهت ارزیابی و مشخص کردن داور (هر مقاله توسط دو داور ارزیابی می شود)

    4. ارسال موارد اصلاحی و نتیجه داوری به نویسنده

    5. ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات توسط نویسنده

    6. قرار گرفتن مقاله در اولویت انتشار

   7. ویراست مقاله

   8. ارسال نتیجه ویراستاری و اصلاحات مربوط به نویسنده
   9. صفحه آرایی مقاله
    10. ارسال مقاله قبل از انتشار به نویسنده جهت تایید نهایی