اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نجف لک زایی

علوم سیاسی رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

www.lakzaee.ir/
nlakzaeegmail.com

سردبیر

سید احمد غفاری قره باغ

فلسفه اسلامی عضو هییت علمی موسسه حکمت و فلسفه ایران

yarazeghyahoo.com
0000-0003-3598-9026

دبیر تحریریه

حسن لاهوتیان

فلسفه و کلام اسلامی دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
طلبه سطح 4 حوزه علمیه قم

lahotiangmail.com

اعضای هیات تحریریه

علیرضا کرمانی

فلسفه و عرفان دانشیار گروه عرفان مؤسسه امام خمینی(ره)

kermania59yahoo.com

هادی وکیلی

عرفان اسلامی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

drhvakiligmail.com

محمد عالم زاده نوری

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و معاون تهذیب حوزه های علمیه

mhnoorigmail.com

عباس نیکزاد

الهیات دانشیار گروه معارف اسلامى دانشگاه علوم پزشکى بابل

nikzad37yahoo.com

محمد جواد رودگر

دانشیار گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

dr.mjr345yahoo.com

حسن رمضانی

عرفان اسلامی استاد سطوح عالی فلسفه و عرفان حوزه علمیه قم

h.ramazani89gmail.com

h-index: Islamic mysticism  

علی امینی نژاد

فلسفه و عرفان اسلامی استاد سطوح عالی فلسفه و عرفان حوزه علمیه قم

amininejadaligmail.com

مهدی علیزاده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

alizadeh111gmail.com

بهزاد حمیدیه

استادیار دانشگاه تهران

hamidiehut.ac.ir