بررسی انتقادی «زیست- جهان معنوی» در اندیشه کارن آرمسترانگ و تنزین گیاتسو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه بین‌ا‌لمللی اهل‌بیت(ع)، تهران، ایران

10.22081/jsr.2024.68327.1069

چکیده

اندیشه آرمسترانگ و گیاتسو با استناد به تعالیم دینی و به‌منظور ارائه اندیشه معنوی برای حل بحران‌های اجتماعی و تحقق سعادت شکل می‌گیرد؛‌ هدف این مقاله نیز، سنجش این رهیافت تحت ‌عنوان «زیست - جهان معنوی» است و پرسش اینکه، تحلیل آنها از زیست - جهان به‌منزله رهیافتی فراگیر برای وصول به سعادت دربردارنده چه کاستی‌هایی است؟ بدین‌سان، آنها بر مسائل مشترکی نظیر: اعتنا به چالش‌های جهانی، اقتباس از دین و عدم تعهد به دین توجه دارند؛ لکن، آرمسترانگ به زیستن در پرتو «شفقت» و گیاتسو، به زیستن در پرتو «شادی» تأکید دارند. توامان، ناظر به زیست - جهان معنوی معتقدند که شفقت یا شادی مقصود سعادت است؛ لکن تقریر آنها دست‌کم با دو اشکال مواجه می‌شود؛ نخست، در استناد به باورهای دینی - در مقام اثبات اندیشه خود- دچار سوءبرداشت از حقیقت دین می‌شوند. دوم، استتناج آنها از خوشبختی ناقص است؛ چراکه به تمام جوانب سعادت توجه ندارند. خوشبختی در اندیشه آنها به آرمان‌هایی مندرج در زندگی دنیوی تنزل می‌یابد و یا به ارائه دیدگاه‌های مثبت و امیدبخشانه در برابر شرایط سخت زندگی محدود می‌شود. در واقع، آنها سعادت را در سروسامان‌دادن به بحران‌های اجتماعی تقلیل می‌دهند و از دیگر امکانات و اهداف انسانی غفلت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Examination of Spiritual Lifeworld in the Thought of Karen Armstrong and Tenzin Gyatso

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Kiani
Assistant Professor, Department of Philosophy and Theology, Ahlul Bayt International University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Armstrong's and Gyatso's views are based on religious teachings and providing a spiritual idea to solve social crises and achieve happiness. This article aims to evaluate this approach under the title “spiritual lifeworld” and the question is, what are the shortcomings of their analysis of the lifeworld as a comprehensive approach to achieve happiness? Therefore, they pay attention to common issues such as paying attention to global challenges, extracting from religion and not committing to religion. However, Armstrong emphasizes living in the light of "compassion" and Gyatso emphasizes living in the light of "joy". Both of them, regarding spiritual lifeworld, believe that compassion or joy is the purpose of happiness. However, their occurrence faces at least two problems. First, in referring to religious beliefs - in proving their thoughts - they misunderstand the truth of religion. Second, their definition of happiness is incomplete, because they do not pay attention to all aspects of happiness. In their thought, happiness is reduced to ideals in worldly life or is limited to presenting positive and hopeful views against difficult life conditions. In fact, they limit happiness to social crises and neglect other human possibilities and goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New spirituality
  • global concerns
  • compassion
  • joy
  • happiness
  • Karen Armstrong
  • Tenzin Gyatso