دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، اسفند 1402، صفحه 1-194