دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 221-1 
تأثیر چهل روز بیداری و مناجات در بین‌الطلوعین بر آرامش و عزت نفس بانوان جوان اصفهان

صفحه 218-188

10.22081/jsr.2023.63876.1015

الهام شاهزیدی؛ قاسم زارعی؛ راضیه فرهادی؛ مریم کتانی؛ محمد صادق ابوطالبی